Ook bij de NCCS vinden we uw privacy natuurlijk heel belangrijk en niet alleen omdat de wet ons dat nu verplicht. Integendeel.

Maar om de club goed te kunnen besturen en u als lid maximaal van wat de club biedt te kunnen laten genieten, hebben we bepaalde gegevens van u nodig die in de Privacysfeer liggen. In deze Privacyverklaring vindt u terug wat we allemaal met deze gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking namelijk: Club Neerlandés Costa del Sol, Avenida Ciudad de Melilla, local 8, 29631, Arroyo de la Miel. Málaga. España. Depósito Legal: MA-1009-94 (hierna: “NCCS”).

Deze Algemene Privacyverklaring bevat uw rechten en plichten ten aanzien van NCCS en kan worden gewijzigd, zeker de eerste periode waarin nog veel onduidelijk is wat de nieuwe wet precies van alle partijen verlangt. We adviseren u om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Bescherming Persoonsgegevens:

NCCS verplicht zich om uw Persoonsgegevens te beschermen zoals vermeld in deze Algemene Privacyverklaring en tevens in lijn met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd) en tevens in lijn met eventuele specifieke lokale privacywetgeving.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Op het moment dat u lid wordt van de NCCS vragen wij van u de volgende gegevens: uw voornaam & naam, huisadres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en wachtwoord benodigd voor de algemene administratie van de club, het doorsturen van de geprinte versie van ons clubblad DVH, het doorsturen van nieuwsbrieven en algemene ledeninformatie en het toesturen van een felicitatie met uw verjaardag.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

NCCS zal de van u ontvangen Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– uw wachtwoord, voornaam & naam, e-mailadres en geslacht met het oog op het beheer van uw gegevens op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst (zijnde uw lidmaatschap).
– uw voornaam & naam en huisadres voor het versturen van ons clubblad De Vliegende Hollander en eventueel andere zaken die per post moeten worden verzonden.
– uw e-mailadres, uw voornaam & naam met het oog op het toezenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en/of vergaderingen.
– afbeeldingen die u overmaakt of uploadt of die gemaakt zijn tijdens bijeenkomsten van de NCCS ter illustratie van onze activiteiten.
– cookies. De NCCS gebruikt alleen functionele cookies en voorkeurscookies ten behoeve van een correct werkende website.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens aan ons te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

NCCS zal uw Persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw toestemming.

NCCS zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden behalve met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NCCS uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. NCCS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

4.1. Bewaren wij uw Persoonsgegevens:

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen uzelf en NCCS.

In principe betekent dit dat we alle bovenstaande gegevens bewaren zolang u lid bent van de NCCS tot een periode van niet langer dan 2 jaar na het opzeggen van uw lidmaatschap (het gebeurt regelmatig dat leden hun lidmaatschap opzeggen om persoonlijke redenen om enige tijd later toch weer lid te worden).

Uw Persoonsgegevens worden binnen een redelijke tijd uit onze administratie verwijdert indien u hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij onze ledenadministratie.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat NCCS van uw Persoonsgegevens maakt. U kunt dit ten alle tijde doen op “Club – Eigen Gegevens Controleren”.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NCCS. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken tot specifieke diensten.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die door NCCS gebruikt worden eventueel in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op een voorafgaande toestemming, beschik u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar onze Ledenadministratie leden@nccs.es of per post naar (mits je je als lid kan identificeren): NCCS, Av. J., Cautivo 44, 29640 Fuengirola, España.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de lokale privacy autoriteit.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Veiligheidsmaatregelen:

NCCS heeft een aantal veiligheidsmaatregelen op haar website geïnstalleerd om uw Persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn aangepast op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. Aansprakelijkheid NCCS:

In geen geval kan NCCS dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming hebt gekregen van personen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die u ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat u die rechten dan hebt en dat u NCCS dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen NCCS wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. Aansprakelijkheid jegens derden:

U garandeert dat u op rechtmatige wijze de toestemming hebt gekregen van personen die op de door u ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die u ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat u die rechten dan hebt en dat u NCCS dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen NCCS wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.4. Veiligheid:

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6.5. Uploaden van afbeeldingen:

Als u afbeeldingen instuurt voor de website moet u zorgen dat deze geen verborgen lokatie data bevat (EXIF GPS) waarvan u niet wilt dat derden die te weten komen. Bezoekers van de website kunnen namelijk afbeeldingen downloaden en deze gegevens onttrekken aan de afbeeldingen.

6.6. Verborgen informatie van andere websites:

Artikelen op onze website kunnen verborgen data (embedded content) bevatten (b.v. videos, afbeeldingen, artikelen, etc.). De “embedded content” van andere websites die op onze site staat (bij voorbeeld van een sponsor of adverteerder) gedraagt zich identiek als wanneer de bezoeker de andere website zou bezoeken. Deze website zou gegevens over u kunnen verzamelen, cookies gebruiken en uw interactie met de “embedded content” kunnen volgen als een account hebt en ingelogd bent op die website.

Artikel 7 – Toegang tot uw Persoonsgegevens

7.1. Toegang tot de gegevens:

Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent NCCS toegang tot uw persoonsgegevens aan onze web administrateur en aan leden van het clubbestuur, de redeactie van DVH en leden van de advies commissie in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Garantie:

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de web administrateur en aan leden van het clubbestuur, de redactie en de advies commissie, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

8.1. Privacycommissie:

Op het moment van opstellen van deze Algemene Privacyverklaring is het nog niet duidelijk waar in Andalusië aangifte moet worden gedaan voor deze verwerking van Persoonsgegevens. Zodra dit bekend is zal aangifte worden gedaan bij de geëigende Spaanse autoriteiten.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestandje uitgezonden vanuit onze website en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door de verzender gelezen worden en dit enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Gebruiken we cookies?

De website van NCCS gebruikt alleen functionele cookies en voorkeurscookies ten behoeve van een correct werkende website. Zodoende garanderen wij je dat erop geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Spaanse recht dat exclusief van toepassing is.