Statuten Vereniging

S T A T U T E N  

Van de Nederlandse Club Costa del Sol Opnieuw vastgesteld in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2007. Naam, rechtspersoonlijkheid, zetel en duur

 • Artikel 1.
  1.1- De vereniging met de naam ‘Nederlandse Club Costa del Sol 1979’, afgekort NCCS, opgericht te Coin in de provincie Malaga is een vereniging zonder winstoogmerk, onderworpen aan de Spaanse Wet 191/1964, van 24 december voor privaatrechtelijke verenigingen. De vereniging valt onder het gestelde in artikel 22 van de Constitucion Española, la Ley Orgãnica 1/2002 van 22 maart waarin de rechtspositie van verenigingen is geregeld. Het reglement van de vereniging is vastgelegd in deze statuten, die zijn aangepast aan de Ley Orgãnica 1/2002 van 22 maart voor privaatrechtelijke verenigingen, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 maart 2007. Het besluit tot goedkeuring van deze statutenwijziging blijkt uit een aan deze statuten gehechte akte.
  1.2- De vereniging heeft rechtspersoonlijkheid en is bevoegd al datgene te doen dat nodig is om de doelstellingen waartoe zij is opgericht te verwezenlijken, zulks in overeenstemming met en in achtneming van de betreffende wettelijke regelingen.
  1.3- De vereniging is gevestigd en heeft haar zetel in Fuengirola: Ed. Jupiter, local 6, Avda Padre Jesús Cautivo 44, 29640 Fuengirola (Los Boliches). Wijziging van zetel behoeft instemming van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering en wijziging van de statuten. Het besluit tot instemming dient binnen een maand na deze vergadering te worden doorgegeven aan het Registro de Asociaciones.
  1.4- Het gebied waarin de vereniging functioneert, is de Costa del Sol.
  1.5- De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
 • Artikel 2.
  2.1- De vereniging heeft tot doel het onderlinge contact tussen de aan de Costa del Sol verblijvende Nederlandstaligen te verstevigen en gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen.
  2.2- Ten behoeve van haar leden tracht zij dit doel te bereiken door:
  a. Het organiseren van bijeenkomsten op sociaal en cultureel gebied.
  b. Het uitgeven van een verenigingsblad.
  c. Het organiseren van reizen en excursies.
  d. Het gevraagd en ongevraagd verschaffen van informatie en/of adviezen voor zover passend in het kader van de doelstelling van de vereniging.
  e. Al hetgeen te doen dat met de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.
Leden en Lidmaatschap, Donateurs
 • Artikel 3.
  a. Leden, uitgezonderd buitengewone leden, zijn natuurlijke personen. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Natuurlijke personen dienen meerderjarig te zijn, en volledig handelingsbekwaam. Minderjarigen ouder dan 14 jaar behoeven schriftelijke instemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
  b. Over toelating tot gewoon lid, jeugdlid, buitengewoon lid en donateur beslist het bestuur. Het lidmaatschap wordt verkregen na schriftelijke aanmelding en betaling van de contributie voor het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap wordt aangegaan en de aanvaarding daarvan door het bestuur.
 • Artikel 4.
  De vereniging kent:
  a. gewone leden
  b. ereleden
  c. leden van verdienste
  d. buitengewone leden
  e. jeugdleden
  f. donateurs
 • Artikel 5.
  a. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die conform het gestelde in deze Statuten of in het Huishoudelijk Reglement als zodanig zijn toegelaten.
  b. Ereleden zijn leden die wegens hun buitengewoon grote verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden hebben het recht op hun verzoek door het bestuur te worden gehoord. Waar in deze statuten over gewone leden wordt gesproken worden ereleden daaronder begrepen.
  c. Leden van verdienste zijn leden die wegens hun grote verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Waar in deze statuten wordt gesproken over gewone leden worden leden van verdienste daaronder begrepen.
  d. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet behoren tot een van de hiervoor genoemde categorieën leden. Buitengewone leden worden in het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.
  e. Jeugdleden zijn minderjarigen ouder dan 14 jaar. Zij behoeven schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Voor het overige worden zij beschouwd als gewone leden.
  f. Donateurs zijn personen die de vereniging steunen met een geldelijke bijdrage.
Rechten en plichten van leden
 • Artikel 6.
  Elk lid heeft het recht:
  a. De algemene ledenvergaderingen en buitengewone algemene ledenvergaderingen bij te wonen; daarin te stemmen over voorstellen; gehoord te worden; aan stemmingen deel te nemen over zaken en/of personen; zich kandidaat te doen stellen voor bestuursfuncties; te kiezen en zich te laten verkiezen.
  b. Te worden geïnformeerd omtrent de samenstelling van het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging; inzage te hebben van de notulen van de algemene ledenvergaderingen, de financiële situatie van de vereniging en de ontplooiing van haar activiteiten.
  c. Te worden gehoord voordat disciplinaire maatregelen tegen hem worden getroffen en schriftelijk te worden geïnformeerd over de hem / haar ten laste gelegde feiten en de motivering van de eventuele sanctie.
  d. Besluiten van bestuursorganen die strijdig zijn met de wet of de statuten te betwisten.
  e. Deel te nemen aan alle, voor hem / haar georganiseerde activiteiten van de vereniging en gebruik te maken van alle door de vereniging te verlenen diensten en te verstrekken adviezen.
  f. Een exemplaar van deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement te ontvangen.
 • Artikel 7.
  Leden hebben, met inachtneming van het gestelde in artikel 5, de verplichting: a. De door het bestuur vastgestelde en door de algemene ledenvergadering goedgekeurde contributie te betalen.
  b. Het door het bestuur vastgestelde del van de contributie van het verenigingsjaar te betalen indien zij tijdens het lopende jaar als lid zijn toegetreden.
  c. Zich te houden aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
  d. Besluiten van de bestuursorganen van de vereniging te respecteren en na te komen en de belangen van de vereniging niet te schaden. Einde van het lidmaatschap
 • Artikel 8.
  Het lidmaatschap eindigt door:
  a. Overlijden of in het geval dat het een buitengewoon lidmaatschap betreft, door opzegging door het bestuur.
  b. Schriftelijke opzegging door het lid.
  c. Niet betalen van contributie.
  d. Royement uitgesproken door het bestuur ingeval van: – ernstige overtreding van het gestelde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van de vereniging. – Constatering dat de gedragingen van het lid niet stroken met de doelstellingen of belangen van de vereniging en deze ernstig schaden. Tegen een door het bestuur uitgesproken royement kan in beroep worden gegaan bij de algemene ledenvergadering. De royements-/ beroepsprocedure zal verlopen volgens regels vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Donateurs
 • Artikel 9.
  Donateurs zijn door het bestuur toegelaten natuurlijke personen; zij hebben geen toegang tot de algemene ledenvergaderingen; zij hebben de rechten zoals vermeld in artikel 6 sub e en f.
 • Artikel 10.
  Het donateurschap eindigt door:
  a. Opzegging door de donateur.
  b. Overlijden van de donateur.
  c. Schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging.
 • Artikel 11.
  Een donateur kan van het donateurschap vervallen worden verklaard indien hij de belangen van de vereniging schaadt of in gevaar brengt. De vervallenverklaring houdt verlies van alle aan het donateurschap verbonden rechten en aanspraken op de vereniging in.
Bestuursorganen

De vereniging kent voor haar bestuur: de Algemene Ledenvergadering, de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, het Bestuur en Commissies. De Algemene Ledenvergadering

 • Artikel 12.
  De Algemene Ledenvergadering bekleedt in de vereniging het hoogste gezag.
 • Artikel 13.
  Eenmaal per jaar vindt een jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Deze dient te worden gehouden voor 1 april van ieder jaar. Daarnaast kent de vereniging buitengewone algemene ledenvergaderingen. Waar verder in deze statuten sprake is van de algemene ledenvergadering wordt tevens de buitengewone algemene ledenvergadering hieronder begrepen.
 • Artikel 14.
  Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen tenminste zes weken voorafgaande aan de voor de betreffende vergadering vastgestelde datum. Deze oproep moet vergezeld gaan van een agenda met de te behandelen onderwerpen. Voorstellen waarover dient te worden gestemd als mede de financiële administratie en overige van belang zijnde stukken dienen gedurende twee weken voorafgaande aan de vergadering ter inzage te liggen voor de leden.
 • Artikel 15.
  Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen indien het bestuur dit wenst of indien tenminste 5% van het aantal ingeschreven leden hiertoe schriftelijk een verzoek richt aan de secretaris met opgave van de te behandelen onderwerpen en daarbij gevoegd de benodigde informatie en documentatie ten behoeve van de leden. Het bestuur is verplicht deze vergadering uit te schrijven binnen vijf weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek. Indien het bestuur in gebreke blijft, kan de vergadering door voorbedoelde leden zelf worden bijeengeroepen.
Overleg, stemrecht en besluitvorming
 • Artikel 16.
  In de algemene ledenvergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen over onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst. Volgens regels nader omschreven in het huishoudelijk reglement, moet het bestuur op verzoek van leden door hen gewenste onderwerpen opnemen in de agenda. Tijdens het door de voorzitter te leiden overleg heeft ieder lid het recht om op de in behandeling zijnde onderwerpen amendementen in te dienen / voor te stellen. Na behandeling van een geagendeerd onderwerp en de eventueel daarop ingediende amendementen, is het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat door de vergadering een positief dan wel negatief besluit is genomen beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van dit besluit voor zover gestemd werd over een geamendeerd of een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • Artikel 17.
  Ieder lid, dat niet is geschorst of geroyeerd, heeft in de algemene ledenvergadering één stem.
 • Artikel 18.
  Rechtsgeldige besluiten kunnen door de algemene ledenvergadering worden genomen indien bij eerste oproep tot de vergadering 1/3 van het aantal ingeschreven en tot stemmen bevoegde leden aanwezig is (stemmen bij volmacht inbegrepen). Bij tweede oproep, waarbij dezelfde agenda wordt behandeld, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. Tussen de vergadering bij eerste oproep en de vergadering bij tweede oproep zal er een tijdsinterval zijn van tenminste dertig minuten. Afwijkend van het voorgaande zal in geval van een voorstel tot ontbinding van de vereniging, indien bij eerste oproep niet het vereiste aantal leden aanwezig is, binnen drie weken en tweede vergadering worden bijeengeroepen waarbij dezelfde agenda wordt behandeld. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
 • Artikel 19.
  Besluiten van de algemene ledenvergadering worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij door de wet of in deze Statuten anders is bepaald. Echter een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de geldige uitgebrachte stemmen is vereist voor besluiten betreffende ontbinding van de vereniging, de wijziging van de statuten, beschikking over of vervreemding van bezittingen / goederen en salarissen aan bestuursleden. Bij het staken der stemmen over een bepaald voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.
 • Artikel 20.
  Besluiten van de algemene ledenvergadering betrekking hebbende op: naam, zetel, doelstelling en statutaire activiteiten, gebied van optreden, benoeming van bestuursleden, oprichting van afdelingen, wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging moeten binnen de termijn van een maand na dit besluit worden gemeld bij de Consejeria de Justicia y Admon Publica, Delegación de Provincial de Malaga.
 • Artikel 21.
  Stemmen bij volmacht. Leden kunnen zich bij vergaderingen doen vertegenwoordigen door andere leden door middel van een schriftelijke volmacht. Deze is slechts geldig voor de vergadering waarvoor hij is uitgeschreven en dient op naam te zijn gesteld. De volmacht dient de personalia en het lidmaatschapsnummer te bevatten van degene die hem verstrekt en van degene die wordt gemachtigd en door beiden te zijn geparafeerd en ondertekend. Voorafgaande aan de vergadering moet deze worden overhandigd aan het bestuur. Een lid kan niet voor meer dan één ander lid optreden als gevolmachtigde.
Kascommissie
 • Artikel 22.
  De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt telkenmale voor het lopende jaar een kascommissie van twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Tevens benoemt de vergadering twee plaatsvervangers voor de leden van de kascommissie. Een van beide leden is voor een tweede termijn herkiesbaar, doch mag deze functie niet langer dan twee achtereenvolgende jaren bekleden. De kascommissie heeft tot taak om na afloop van het verenigingsjaar het financiële beheer van de penningmeester te controleren en van haar bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur kan, zo het dit wenselijk acht, tussentijds controle verlangen. Eventueel geconstateerde onregelmatigheden dienen terstond door de kascommissie schriftelijk aan het bestuur ter kennis worden gebracht.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Artikel 23.
  Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden behandeld en op de agenda worden geplaatst: – Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. – Jaarverslag van de secretaris. – Jaarverslag van de penningmeester met opgave van baten en lasten en de balans per ultimo van het voorafgaande verenigingsjaar. – Verslag kascommissie. – Begroting voor het komende jaar. – Vaststelling van de contributie voor het volgende jaar. – Periodieke verkiezing en benoeming van bestuursleden. – Verkiezing kascommissie.
Buitengewone algemene ledenvergadering
 • Artikel 24.
  Tot de bevoegdheden van de buitengewone algemene ledenvergadering behoren in ieder geval: – Het goedkeuren van wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. – De ontbinding van de vereniging. – De benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden. – Het kopen, verkopen en vervreemden van onroerend goed; het kopen, verkopen, uitlenen en vervreemden van de vereniging in eigendom toebehorende goederen; het aangaan en verstrekken van geldleningen. – De oprichting van en integratie in federatieve verbanden. – De behandeling van een beroep tegen een door het bestuur ingesteld royement, zoals bedoeld in art. 8 sub d of een schorsing, zoals bedoeld in art. 31. – Het royement van leden. – Het indienen van een aanvraag bij de autoriteiten om als publiek orgaan te worden erkend. – Goedkeuring van wijziging van zetel.
Het Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag.
 • Artikel 25.
  Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, voert de besluiten van de algemene vergadering uit, voert het door deze vergadering goedgekeurde beleid, neemt besluiten, beheert de eigendommen van de vereniging en zorgt voor naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur is te allen tijde verantwoording van zijn beleid en handelen verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
 • Artikel 26.
  Het bestuur kan:
  a. zich doen bijstaan door commissies
  b. zich doen bijstaan door functionarissen
  c. afdelingen instellen indien de doelstelling of het belang van de vereniging en haar leden daarmee gediend is.
 • Artikel 27.
  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.
 • Artikel 28.
  Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen en benoemd. Zij moeten meerderjarig zijn en volledige handelingsbekwaamheid bezitten en niet verwikkeld zijn in procedures die volgens de wet kunnen leiden tot verlies daarvan. De voorzitter wordt als zodanig gekozen. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld. De verkiezing van bestuursleden geschiedt op voordracht van het zittende bestuur of op voordracht van tenminste vijfentwintig leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet tenminste zeven dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Voorgedragen kandidaten moeten schriftelijk verklaren bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Deze verklaringen dienen bij de kandidaatstelling bij het bestuur te worden ingediend. Iedere twee jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar voor een periode van twee jaar. Een bestuurslid kan maximaal zes jaren achtereen deel uitmaken van het bestuur. Na de genoemde periode van zes jaar moet tenminste een jaar verstrijken voordat betrokkene opnieuw in het bestuur kan worden benoemd. De bovenvermelde termijnen gaan in op de datum van de algemene ledenvergadering waarop het betrokken bestuurslid is benoemd. Ongeacht het hiervoor gestelde blijft de zittende voorzitter evenwel aan voor de duur van 1 jaar in een der volgende gevallen: – Bij gebreke aan een kandidaatstelling voor deze functie – Indien een kandidaat voorzitter bij stemming niet door de meerderheid van de aanwezige leden wordt benoemd.
 • Artikel 29.
  Indien het bestuur, door welke oorzaak dan ook, uit minder dan het voorgeschreven aantal leden komt te bestaan behoudt het niettemin zijn bevoegdheden.
 • Artikel 30.
  In vacatures wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk voorzien op de wijze zoals in het huishoudelijk reglement bepaald. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur nemen de overblijvende leden het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt het bestuur waargenomen door een of meerdere personen die daartoe door de algemene ledenvergadering wordt / worden aangewezen.
 • Artikel 31.
  Bestuursleden kunnen te allen tijde door de buitengewone algemene ledenvergadering worden geschorst en uit hun functie ontheven. Bestuursleden kunnen door de voltallige bestuursvergadering worden geschorst bij besluit met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. In geval van schorsing informeert het bestuur terstond de algemene ledenvergadering. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden / verweren. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van schorsing of ontheffing uit functie besluit de buitengewone algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • Artikel 32.
  Een bestuurslid defungeert:
  a. Door zijn / haar overlijden.
  b. Door onbekwaamheid, onbevoegdheid of gedrag, onverenigbaar met het vastgestelde in de wet.
  c. Door zijn ontslag door de rechtbank.
  d. Door overschrijding van de bestuurstermijn.
  e. Door zijn vrijwillig aftreden (bedanken).
  f. Door zijn ontslag door de algemene ledenvergadering.
  g. Door verlies van zijn lidmaatschap van de NCCS.
 • Artikel 33.
  Ontslagen en benoemingen van bestuursleden moeten worden gemeld aan het Registro de Asociaciones t.b.v. de door dit orgaan te verzorgen vastlegging en openbaarmaking.
DE VOORZITTER
 • Artikel 34.
  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij tekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van deze vergaderingen.
 • Artikel 35.
  De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Hij heeft in bestuursvergaderingen een doorslaggevende stem indien bij stemmingen de stemmen staken.
DE VICE-VOORZITTER
 • Artikel 36.
  De vice-voorzitter treedt bij ontstentenis of belet van de voorzitter in al diens rechten en verplichtingen als zodanig.
DE SECRETARIS
 • Artikel 37.
  De secretaris voert de briefwisseling, houdt de ledenlijst bij en is verantwoordelijk voor het notuleren van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Hij heeft het beheer over het archief en zorgt dat dit zorgvuldig bewaard en toegankelijk blijft. Hij stelt voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering een verslag op over het afgelopen verenigingsjaar, hetgeen na goedkeuring in het archief blijft bewaard.
DE PENNNINGMEESTER
 • Artikel 38.
  De penningmeester is belast met het geldverkeer (waaronder de inning van contributies en overige inkomsten van de vereniging), beheert de financiën van de vereniging en is hiervoor persoonlijk aansprakelijk tenzij overmacht kan worden aangetoond. Hij is verplicht hiervan administratie te houden en rekening en verantwoording af te leggen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur moet door regelmatig toezicht mogelijk wanbeheer en daarmee financieel nadeel voor de vereniging helpen voorkomen. De financiële administratie blijft in het archief bewaard. De penningmeester is bevoegd namens de vereniging betalingen te doen en kwijting te verlenen, een en ander volgens het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
WERKWIJZE BESTUUR
 • Artikel 39.
  Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten, doch tenminste eenmaal per maand. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is waaronder de voorzitter en de secretaris of degenen die hen vervangen.
 • Artikel 40.
  Het overleg en de besluitvorming volgen dezelfde procedure als aangegeven in artikel 16 voor de algemene ledenvergadering. Besluiten worden door de aanwezige bestuursleden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Bij stemmingen brengt ieder bestuurslid één stem uit.
 • Artikel 41.
  Uitsluitend over geagendeerde onderwerpen kunnen besluiten worden genomen, tenzij het voltallige bestuur aanwezig is en unaniem akkoord gaat met besluitvorming over andere onderwerpen.
ALGEMENE BEPALINGEN
Notulen
 • Artikel 42
  Van iedere algemene ledenvergadering en bestuursvergadering worden door zorg van de secretaris notulen gemaakt waarin tot uitdrukking dient te komen het vereiste quorum ten aanzien van de rechtsgeldigheid (in geval van bestuursvergaderingen nominatief de aanwezige bestuursleden), de agenda, plaats en tijd van de vergadering, de hoofdpunten van overleg en de genomen besluiten. Op verzoek van de leden moeten in de notulen van de algemene ledenvergadering worden opgenomen: tegenstemmen, onthouding van stemmen, en de motivering die dit rechtvaardigen of de beweegreden voor instemming met het voorgestelde. Ook moeten op verzoek opmerkingen of voorstellen letterlijk worden opgenomen. Hetzelfde geldt ten aanzien van verzoeken van bestuursleden met betrekking tot notulen van bestuursvergaderingen.
Bestrijding van besluiten
 • Artikel 43
  Besluiten van de algemene ledenvergadering of van bestuursvergaderingen kunnen worden bestreden voor de civiele rechtbank, zoals vastgelegd in La Ley de Enjuiciamiento Civil (de wet Burgerlijke rechtsvordering). De leden kunnen besluiten en activiteiten van de vereniging die afwijken van de statuten – bestrijden binnen een termijn van veertig dagen vanaf de datum waarop het besluit is genomen. Dezelfde termijn geldt voor: – verzoeken om rectificatie of intrekking – verzoeken om voorlopig uitstel Voorgaande aanspraken moeten via de wettelijke kanalen ingediend worden.
FINANCIËN, BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING
Financiën
 • Artikel 44.
  a. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties en alle andere wettige baten.
  b. Bij de oprichting van de vereniging is het totale vermogen van haar bezittingen, gevormd door een aantal vrijwillige financiële bijdragen, pts. 100.000 (euro 600,00). De limiet van het jaarlijkse budget wordt geschat op euro 40.000,00.
  c. De gelden, in beheer van de vereniging, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.
Verenigingsjaar
 • Artikel 45.
  Het verenigingsjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december daaraanvolgend.
Verantwoording
 • Artikel 46.
  Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging, het gevoerde beleid en de financiële administratie. Het jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester worden ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. De balans, de staat van baten en lasten en de begroting dienen te zijn ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Goedkeuring van deze verslagen strekt het bestuur tot decharge.
Commissies en Afdelingen
 • Artikel 47.
  De door het bestuur conform artikel 26 ingestelde commissies organiseren activiteiten ten behoeve van de leden binnen het kader van de statutaire doelstellingen. De samenstelling en werkwijze zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De werkwijze van een door het bestuur conform artikel 26 ingestelde afdeling wordt geregeld in een door de afdeling op te stellen en door het bestuur goed te keuren reglement.
Statutenwijziging en ontbinding
 • Artikel 48.
  a. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging is alleen mogelijk bij besluit van een buitengewone algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld. Statutenwijzigingen moeten binnen een maand worden ingeschreven bij het Registro de Asociaciones. De procedure daarvoor is dezelfde als voor inschrijving van Statuten.
  b. Besluiten ten aanzien van de onder punt a genoemde onderwerpen kunnen alleen met een meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.
  c. In geval van een voorstel tot statutenwijziging zal een letterlijk afschrift daarvan minstens drie weken vóór de vergadering aan de leden worden toegezonden dan wel in het verenigingsblad worden gepubliceerd. In geval van een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt dit voorstel en de motieven waarop dit is gebaseerd op de hiervoor genoemde tijd en wijze aan de leden bekend gemaakt.
 • Artikel 49.
  Bij ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging, dan wel worden afgedragen aan een charitatieve of culturele instelling, mits dit instellingen zijn zonder winstoogmerk.
 • Artikel 50.
  Bij een besluit tot ontbinding van de vereniging worden personen aangewezen belast met de liquidatie van de vereniging.
Aanvullende bepaling
 • Artikel 51.
  Teneinde de activiteiten van de vereniging beter te doen verlopen kunnen aanvullende reglementen worden vastgesteld. In het Huishoudelijk Reglement zullen voor zover nodig de bepalingen in deze Statuten nader worden uitgewerkt.
 • Artikel 52.
  In het geval van geschillen voortvloeiende uit verschil van inzicht of interpretatie van de statuten prevaleert de Spaanse versie daarvan. EINDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van de Nederlandse Club Costa del Sol 1979 (NCCS) Reglement als bedoeld in artikel 51 van de Statuten. Vastgesteld op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 22 april 1992, laatstelijk gewijzigd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2007.

ALGEMEEN

Conform artikel 24 van de Statuten kan het Huishoudelijk Reglement alleen worden gewijzigd door een besluit van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Daartoe volstaat de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Waar in het Huishoudelijk Reglement sprake is van de Algemene Ledenvergadering wordt tevens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering hieronder begrepen.

LIDMAATSCHAP
 • Artikel 1.
  Leden van de vereniging zijn zij die worden genoemd in artikel 5 sub a tot en met e van de Statuten. Men kan lid worden na aanmelding bij het secretariaat (ledenadministratie) onder opgave van personalia, adres en de wens om al of niet opgenomen te worden in een te publiceren ledenlijst. De toelating tot lid wordt schriftelijk bevestigd onder toezending van het bewijs van lidmaatschap, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 • Artikel 2.
  Buitengewone Leden. De vereniging kent de volgende categorieën buitengewone leden:
  a. Natuurlijke personen waarvoor het bestuur voor een kortere periode een bijzondere regeling kan treffen. Zij hebben het recht om aan alle door de Vereniging georganiseerde evenementen deel te nemen.
  b. Sponsorleden uit hoofde van het met hun bedrijf afgesloten sponsorcontract. Zij hebben dezelfde rechten als opgenomen in het sponsorcontract, en die kunnen divers zijn.
 • Artikel 3.
  De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
 • Artikel 4.
  De leden dienen vóór 1 januari van het komende verenigingsjaar de contributie voor dat verenigingsjaar te betalen. Bij nalatigheid kan het bestuur tot schorsing van het lid overgaan, welke schorsing kan worden opgeheven door betaling van de contributie.
 • Artikel 5.
  Beëindiging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar leidt nimmer tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde contributie.
 • Artikel 6.
  Wijziging van adres dient zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden opgegeven.
 • Artikel 7.
  Indien naar mening van het bestuur en lid het bepaalde in artikel 7c en d van de Statuten niet nakomt, kan dat lid daarop door het bestuur schriftelijk of mondeling worden geattendeerd. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, kan dat lid worden geroyeerd. In dat geval wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld van: – het voornemen van het bestuur tot royement. – de feiten waarop dit voornemen is gebaseerd. Vervolgens wordt het lid door het bestuur gehoord alvorens op een eventueel royement wordt beslist.
 • Artikel 8.
  Een royement wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. Binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling kan het lid schriftelijk bij de Buitengewone Algemene Ledenvergadering beroep aantekenen tegen dit besluit. In de eerst volgende Buitengewone Algemene Ledenvergadering zal het beroep worden behandeld. Binnen twee weken daarna zal het lid schriftelijk de beslissing vernemen en de motivering daarvan. Tegen de beslissing op dit beroep zal geen hogere voorziening binnen de vereniging mogelijk zijn. Vanaf de datum van verzending van het royement tot de definitieve beslissing blijft het lid verstoken van al zijn rechten als zodanig.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 • Artikel 9.
  De Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur bijeen geroepen door middel van een schriftelijke oproep aan ieder lid dan wel door het plaatsen van een oproep in het verenigingsblad tenminste zes weken vóór de datum waarop de vergadering zal worden gehouden. Deze convocatie, respectievelijk publicatie, moet vergezeld gaan van een agenda met de te behandelen onderwerpen.
 • Artikel 10.
  Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle gewone leden en jeugdleden. Hun tegenwoordigheid moet blijken uit de door hen geschreven naam en geplaatste handtekening op de aanwezige presentielijst. Buitengewone leden hebben toegang uitsluitend wanneer hun dit recht expliciet is toegekend. Geen toegang hebben geroyeerde leden en geschorste leden. Bij de behandeling van een royement kan het betreffende lid in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering daarover het woord voeren. Door het bestuur geschorste bestuursleden kunnen bij de behandeling van de schorsing in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zich ter vergadering verantwoorden en / of verweren.
 • Artikel 11.
  Conform artikel 16 van de Statuten moet het bestuur op verzoek van leden een door hen gewenst onderwerp op de agenda van de Algemene Ledenvergadering plaatsen. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden gesteund door tenminste vijfentwintig leden en moet uiterlijk drie weken voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat zijn ingediend.
 • Artikel 12.
  Over zakelijke voorstellen wordt mondeling gestemd. Bij het staken van de stemmen over een bepaald voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Het door het bestuur benoemde stembureau bepaalt bij twijfel of een uitgebrachte stem geldig of ongeldig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd met dien verstande dat voor het vervullen van een bestuursvacature de kandidaat bij acclamatie kan worden verkozen, indien er slechts één kandidaat is. Heeft bij enige stemming over personen niemand de vereiste meerderheid, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft bij deze tweede stemming niemand de vereiste meerderheid gekregen, dan vindt een derde stemming plaats over de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Indien bij deze stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
BESTUUR
 • Artikel 13.
  Indien tijdens het verenigingsjaar en vóór het moment van periodieke aftreding, één of meer bestuursleden aftreedt / aftreden kunnen de overige bestuursleden in de ontstane vacatures voorzien. In ieder geval dient dit te geschieden indien aan de voorwaarde van art. 27 van de Statuten niet meer wordt voldaan. De behartiging van het verenigingsbelang staat daarbij voorop. In de eerst komende Buitengewone Algemene Ledenvergadering zal het bestuur kandidaten stellen voor deze vacatures.
 • Artikel 14.
  De wijze waarop de financiële administratie door de penningmeester wordt gevoerd, wordt geregeld in overleg met het bestuur. De boekingshoofden worden door het bestuur vastgesteld. De penningmeester mag betalingen doen tot bedragen zoals vermeld in de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting. Tevens mag hij in een verenigingsjaar, na instemming van het bestuur, eenmalig een niet begrote incidentele uitgave doen van maximaal 2500 euro. Noodgedwongen begrotingsoverschrijdingen behoeven toestemming van het bestuur. Bij ontstentenis van de penningmeester mag elk lid van het bestuur benoemd worden om op te treden als zijn vervanger. Na instemming van het bestuur heeft deze dan dezelfde bevoegdheden als de penningmeester. In geval van onvoorziene ontstentenis of belet van de penningmeester hebben de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris de bevoegdheid tot het doen van betalingen zoals hiervoor in de derde zin genoemd. Indien tijdens het verenigingsjaar de inkomsten van de vereniging meer dan 10% afwijken van de begroting, informeert het bestuur de leden daaromtrent onder aanduiding van eventueel door het bestuur te treffen of getroffen maatregelen.
 • Artikel 15.
  De penningmeester zal zo dikwijls als het bestuur dit verlangt, doch tenminste één maal per kwartaal, opgave doen van de financiële positie van de vereniging. De penningmeester is gehouden om de kascommissie inzage te geven in zijn financiële administratie en haar alle verlangde inlichtingen te verstrekken ter zake van zijn financiële beheer.
 • Artikel 16.
  Alle bankrekeningen ten behoeve van de vereniging dienen duidelijk als NCCS rekeningen te zijn geïdentificeerd. In alle gevallen moet een mogelijke gelijkenis of verwisseling met persoonlijke bankrekeningen worden vermeden. De penningmeester is verplicht bij wijzigingen in de bestuurssamenstelling en/of functieverdeling in het bestuur er op toe te zien, dat de tekenbevoegdheid bij de bank(en) waarbij de NCCS (een) rekening(en) aanhoudt uitsluitend blijft berusten bij de leden van het bestuur van de vereniging. Op datum van het aftreden als bestuurslid vervallen alle rechten van dat bestuurslid om te beschikken over goederen en/of gelden van de vereniging op welke titel of op welke wijze dan ook uitgeoefend.
 • Artikel 17.
  De penningmeester kan slechts aftreden nadat de kascommissie zijn administratie heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden en nadat hij de onder zijn berusting zijnde bescheiden en overige eigendommen aan het bestuur heeft overgedragen.
BESTUURSVERGADERINGEN
 • Artikel 18.
  De secretaris roept de bestuursleden ter vergadering bijeen, stelt in overleg met de voorzitter een agenda op en maakt de notulen van deze vergadering, die na goedkeuring in de volgende vergadering door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en in het archief worden bewaard.
COMMISSIES
 • Artikel 19.
  De door het bestuur ingestelde commissies kunnen permanente commissies of commissies ad hoc zijn. Per commissie kan slechts één lid tevens lid zijn van het bestuur.
 • Artikel 20.
  De voorzitter van een commissie wordt door het bestuur uitgenodigd in een bestuursvergadering verslag te doen van de werkzaamheden zomede om de plannen voor te leggen aan het bestuur. De commissies werken zelfstandig naar de richtlijnen van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • Artikel 21.
  Op grond van artikel 26 van de Statuten bestaan binnen de vereniging als vaste commissies de Redactiecommissie van De Vliegende Hollander en de Evenementencommissie.
 • Artikel 22.
  Leden van vaste commissies treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af, maar zijn terstond herkiesbaar voor een tweede en laatste periode.
 • Artikel 23.
  Zowel van vaste- als van ad hoc commissies door het bestuur ingesteld kan elk lid te allen tijde door het bestuur worden ontslagen of geschorst. Elke schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 • Artikel 24.
  In het geval van commissies ad hoc worden deze na het vervullen van de doelstelling ontbonden.
 • Artikel 25.
  Indien de geografische spreiding van de leden dit naar het oordeel van het bestuur gewenst doet zijn, kan het bestuur regionale afdelingen instellen; een ingestelde afdeling dient binnen dertig dagen een reglement op te stellen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur van de vereniging. Dit reglement dient volledig in overeenstemming te zijn met het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De activiteiten van de afdeling zijn te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van het algemeen bestuur van de vereniging.
HET VERENIGINGSBLAD
 • Artikel 26.
  Het verenigingsblad ”De Vliegend Hollander” (DVH) vormt naast de website het belangrijkste communicatiemiddel van de Nederlandse Club Costa del Sol. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud, vorm en uitgave van het blad berust bij het bestuur. Het bestuur kan daarin de redactiecommissie een ruime mate van vrijheid van handelen verlenen; bij verschil van inzicht beslist het bestuur. Door leden ingezonden kopij wordt in beginsel in de eerstvolgende DVH geplaatst. Wijziging van tekst kan alleen geschieden na instemming van de betrokken auteur. Mocht plaatsing van een ingezonden artikel ongewenst worden geacht dan beslist het bestuur na informeren en horen van de inzender. Bij een besluit een artikel niet te plaatsen wordt de inzender schriftelijk geïnformeerd onder opgave van de redenen van dit besluit. Het hiervoor bepaalde ten aanzien van het verenigingsblad geldt, voor zover toepasbaar,eveneens voor de ”website” van de vereniging.
SLOTBEPALINGEN
 • Artikel 27.
  Bij geschillen die voortvloeien uit verschil in interpretatie of uit verschil van inzicht in de toepassing van de voorschriften van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, beslist het bestuur, tenzij verzocht wordt om een beslissing van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering.
 • Artikel 28.
  Zaken waar niet in is voorzien in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging worden geregeld door het bestuur.
april 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930